Regulamin świadczenia usług

Zapoznaj się z zasadami według, których świadczymy nasze usługi.

§1 DEFINICJE
 1. Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery, oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin,
  2. Usługodawca – Rocket Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS – 0000411919; NIP: 5833150559, REGON: 221613941, kapitał zakładowy 10 000,00 zł.
  3. Usługobiorca – klient korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
  4. Użytkownik – osoba posiadająca konto w Serwisie, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Serwisu w jego imieniu.
  5. System – platforma WordPress lub inna wskazana w zamówieniu Usługobiorcy stanowiąca serwis internetowy Usługobiorcy.
  6. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy
  7. Pakiet usług – grupa konkretnych Usług oferowana przez Usługodawcę których zakres i cena przedstawione są w Cenniku.
  8. Platforma supportowa – dedykowana platforma służąca rejestracji zgłoszeń Usługodawcy oraz umożliwiająca komunikację i potwierdzanie zakresu zleconych prac
  9. Adres email – dedykowany adres email pozwalający na przesyłanie zgłoszeń do Platformy supportowej drogą mailową. pomoc@prostewww.pl
  10. Zamówienie – spisany zbiór wymagań i ustaleń poczynionych przez Usługodawcę i Usługobiorcę stanowiący zakres prac do realizacji przez Usługodawcę w ramach realizacji Umowy.
  11. Umowa – stosunek prawny łączący Usługodawcę z Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy.
  12. Okres abonamentowy okres, na który Usługi udostępniane są Usługobiorcy. Zwykle jest to jeden miesiąc kalendarzowy lub jego wielokrotność.
  13. Opłata instalacyjna – jednorazowa opłata uiszczana przez Usługobiorcę w przypadku instalacji nowej wersji Systemu lub przenoszenia obsługi istniejącego Systemu do Usługobiorcy.
  14. Opłata abonamentowa – opłata uiszczana przez Usługobiorcę tytułem korzystania z Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili zamówienia danych Usług. Opłata abonamentowa uiszczana jest z góry.
  15. Opłata Wstępna – opłata ponoszona przez Usługobiorcę przed rozpoczęciem współpracy, pełniąca rolę potwierdzenia zawarcia umowy o współpracy
  16. Cennik – informacje dotyczące wysokości Opłat abonamentowych za korzystanie z konkretnych Usług oraz Pakietów usług.
  17. Dedykowane usługi programistyczne – usługi polegające na stworzeniu nowego lub modyfikacji istniejącego rozwiązania z użyciem narzędzi i języków programowania.
  18. Dodatki – powszechnie dostępne rozwiązania będące rozszerzeniami Systemu dostępnymi w ramach dostępnych i darmowych repozytoriów
  19. Umowa SLA
§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorców Usług, które w ujęciu ogólnym polegają na:
  1. Instalacji oprogramowania stanowiącego System Usługobiorcy,
  2. Konfiguracji zainstalowanego Systemu według wymagań klienta,
  3. Przeszkoleniu Usługobiorcy z zasad użytkowania Systemu,
  4. Wsparcia Usługobiorcy w kontaktach z podmiotami trzecimi zaangażowanymi w obsługę i utrzymanie Systemu,
  5. Monitorowania stanu technicznego Systemu.
 2. Wybrane Usługi zostały przez Usługodawcę pogrupowane w Pakiety usług. Aktualne Pakiety usług oraz opłaty za nie uwidocznione są w Cenniku.
 3. Zmiany zakresów danych Pakietów usług oraz ich cen nie stanowią zmiany Regulaminu.
 4. Usługodawca świadczy Usługi odpłatnie.
 5. Rozpoczęcie świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy nastąpi po uiszczeniu przez niego Opłaty Wstępnej.
 6. Usługa świadczona jest w Okresach abonamentowych. W przypadku nieprzedłużenia Okresu abonamentowego na zasadach określonych w § 8, Usługodawca odstępuje od wykonywania Usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy.
 7. W celu umożliwienia Usługobiorcy sprawnej komunikacji z Usługodawcą, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy narzędzia w postaci:
  1. Platforma supportowa https://pomoc.prostewww.pl
  2. Adres email do kontaktu z Usługodawcą pomoc@prostewww.pl
 8. Narzędzia wskazane w ust. 7 powyżej są podstawową drogą komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Informacje w nich zawarte stanowią podstawę do ustalania zakresu prac wykonywanych na rzecz Usługobiorcy, kwot rozliczeń pomiędzy Stronami oraz rozstrzygania sporów wynikających w trakcie współpracy.
§3 SPECYFIKACJA USŁUG
 1. Parametry stron uznane z optymalne i obowiązujące wyznaczane są na podstawie statystyk https://gs.statcounter.com
 2. pakiet eCommerce Basic
   1. Konfiguracja usług niezbędnych do instalacji Systemu
   2. Instalacja Systemu
   3. Przekazanie Usługobiorcy stosownych dostępów.
   4. Wybór i implementacja szablonu strony wskazanego przez Usługobiorcę
   5. Instalacja i konfiguracja rekomendowanych Dodatków bezpieczeństwa dla Systemu
   6. Instalacja i konfiguracja rekomendowanych Dodatków kopii bezpieczeństwa dla Systemu
   7. Integracja z platformami analitycznymi (Google Analitycs, Microsoft Clarity)
   8. Przeprowadzenie analizy i przygotowanie zaleceń związanych z parametrami wydajnościowymi strony (Google Page Speed)
  1. pakiet eCommerce
   1. Konfiguracja usług niezbędnych do instalacji Systemu
   2. Instalacja Systemu
   3. Przekazanie Usługobiorcy stosownych dostępów.
   4. Wybór i implementacja szablonu strony wskazanego przez Usługobiorcę
   5. Instalacja i konfiguracja rekomendowanych Dodatków bezpieczeństwa dla Systemu
   6. Instalacja i konfiguracja rekomendowanych Dodatków kopii bezpieczeństwa dla Systemu
   7. Integracja z platformami analitycznymi (Google Analitycs, Microsoft Clarity)
   8. Przeprowadzenie analizy i przygotowanie zaleceń związanych z parametrami wydajnościowymi strony (Google Page Speed)
   9. Instalacja, konfiguracja i wsparcie w uruchomieniu Dodatków związanych z usługami płatności online
   10. Instalacja, konfiguracja i wsparcie w uruchomieniu Dodatków związanych z usługami kurierskimi
   11. Instalacja i konfiguracja Dodatków językowych dla Systemu
   12. Instalacja i konfiguracja Dodatków Social Media, Marketing Automation
   13. Wsparcie i koordynacja prac związanych ze stworzeniem stosownych Polityk i Regulaminów.
  2. pakiet eCommerce Pro jest pakietem usług dedykowanych, zależnych od indywidualnych potrzeb Usługobiorcy. Zakres i wycena tych prac jest indywidualna i przeprowadzana przed przystąpieniem do współpracy.
  §4 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
  1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług następuje po przesłaniu do Usługodawcy Zamówienia oraz wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy Opłaty wstępnej za dane Usługi na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie ze specyfikacją danych Usług określoną w Regulaminie.
  2. Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
   1. zapoznałem się z Regulaminem i jego załącznikami, akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,
   2. dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;
   3. dane zawarte w formularzu Zamówienia są zgodne z prawdą.
  3. Celem zapewnienia prawidłowego rozliczenia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, Usługobiorca zobowiązany jest podczas składania Zamówienia podać następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej.
  §5 PRZEDŁUŻENIE OKRESU ABONAMENTOWEGO
  1. Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Usługodawca prześle Usługobiorcy stosowną fakturę pro-forma za pomocą poczty elektronicznej.
  2. Opłacenie przesłanej faktury jest równoznaczne z przedłużeniem Okresu Abonamentowego na zasadach określonych w Regulaminie.
  3. Dokonanie wpłaty przez Usługobiorcę jest równoznaczne z oświadczeniem, że Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem w jego aktualnym brzmieniu, akceptuje go, jak również akceptuje Cennik i specyfikację świadczonych Usług i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym.
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym okres świadczenia Usług zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy.
  5. W przypadku gdy Opłata abonamentowa została uiszczona przed dniem upływu poprzedniego Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy będzie liczony od daty następującej po dniu zakończenia danego Okresu Abonamentowego.
  6. W przypadku gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego Okresu abonamentowego, jednak nie później niż 14 dni od jego zakończenia, kolejny Okres abonamentowy liczony będzie od dnia uiszczenia Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego.
  7. Za datę ponownego rozpoczęcia świadczenia Usług w przypadku opisanym ust. 6 powyżej przyjmuje się datę zaksięgowania Opłaty abonamentowej na koncie Usługodawcy.
  8. W przypadku nie uiszczenia Opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia świadczonych Usług, ponowne rozpoczęcie ich świadczenia wymaga uiszczenia Opłaty instalacyjnej.
  9. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkuje zaprzestaniem świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.
  §6 OKRES OBOWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY I JEJ ROZWIĄZANIE
  1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas określony – równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie Okresu abonamentowego skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:
   1. nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego danej Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
   2. śmierci Usługobiorcy,
   3. ustania bytu prawnego Usługobiorcy,
  2. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:
   1. Usługobiorca istotnie naruszy postanowienia Regulaminu,
   2. Usługobiorca będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej parametrami określonymi w Serwisie, przeznaczeniem Usługi lub zasadami współżycia społecznego.
   3. Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,
   4. Usługobiorca będzie dokonywał czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Systemie.
  3. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie to może zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Rozwiązanie Umowy może zostać dokonane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. W przypadku decyzji o zwrocie środków na konto Usługobiorcy, Usługodawca potrąca kwotę Opłaty wstępnej lub 50% opłaty za ostatni Okres abonamentowy tytułem kosztów operacyjnych dotyczących obsługi zwrotu środków, to jest wystawienia korekty, przeprowadzenia zwrotu środków z rachunku bankowego. Usługobiorca wyraża zgodę na potrącenie ww. kwoty, bez konieczności składania przez Usługodawcę odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Warunkiem zwrotu środków jest usunięcie konta przez Usługobiorcę z Serwisu.
  §7 ZGŁASZANIE I REALIZACJA PRAC DODATKOWYCH
  1. Usługobiorca ma możliwość zgłaszania Usługodawcy dowolnych prac dodatkowych związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemu.
  2. Zgłoszenia takie powinny być dokonywane drogą mailową za pomocą wskazanego adresu email lub poprzez platformę Supportową.
  3. Usługobiorca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zgodnie z założeniami Umowy SLA.
  4. Każde zgłoszenie przesłane Usługobiorcy przed realizacją zostaje oszacowane przez Usługobiorce a jego koszt zostaje przedstawiony do akceptacji Usługodawcy. Realizacja zadania rozpoczyna się po potwierdzeniu kosztu przez Usługodawcę.
  5. O wykonaniu zleconych prac Usługodawca jest informowany za pomocą platformy Supportowej.
  §8 PŁATNOŚCI
  1. Z tytułu świadczenia Usług Usługobiorca obowiązany jest do uiszczania Opłaty abonamentowej według kwot wskazanych w Cenniku . Informacje o zmianach w Cenniku zostaną każdorazowo przesłane drogą elektroniczną do Usługobiorcy i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
  2. Za dzień płatności uznawany jest dzień zaksięgowania kwoty Opłaty abonamentowej należnej za daną Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy. Po takim zaksięgowaniu na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy przesyłana jest informacja o przydzieleniu dostępu do zakupionej Usługi wraz z fakturą VAT.
  3. Płatności za Usługi należne są z góry.
  4. Pakiety godzin nie przenoszą się pomiędzy okresami abonamentowymi.
  5. Termin płatności faktur wynosi 14 dni.
  6. Płatność za Usługi odbywają się na zasadzie odrębnych płatności (zwanych dalej Odrębnymi płatnościami) – w tym wariancie płatności każdorazowo dokonywane są odrębnie przez Usługobiorcę za każdy kolejny Okres abonamentowy.
  7. Usługodawca ma prawo ustalić dodatkowe opłaty za czynności wykraczające poza zakres podstawowych usług, o których mowa w par 3 ust 2 pkt 1-3. Opłata za dodatkowe czynności nie może wynosić mniej niż 150 zł.
  8. W czasie trwania aktualnego Okresu abonamentowego Usługobiorca ma prawo zmienić swój Pakiet usług wyłącznie na Pakiet usług, za który przewidziana jest wyższa Opłata abonamentowa.
  9. Zmiana bieżącego Pakietu usług na niższy Pakiet usług nie jest możliwa.
  10. Usługodawca po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail Usługobiorcy.
  11. Usługodawca zastrzega, że raz w roku może nastąpić korekta Cennika o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. O ewentualnej zmianie cen Usługobiorca zostanie poinformowany z wyprzedzeniem minimum jednego miesiąca kalendarzowego przed terminem rozpoczęcia kolejnego Okresu abonamentowego.
  §9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością.
  2. W związku ze świadczonymi na rzecz Usługobiorcy Usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
   1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,
   2. utraconych przez Usługobiorcę korzyści,
   3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługi są świadczone,
   4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonych Usług, w szczególności w sposób sprzeczny z Regulaminem, Umową, naturą stosunku oraz zasadami współżycia społecznego.
   5. skutków udostępnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu Usług,
   6. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usług przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Usługobiorcę przed dostępem takich osób,
   7. przerw w dostępności do Systemu powstałych wskutek przerwy technicznej, wynikającej z rozwoju lub naprawy Systemu,
   8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wynikającą z działań Usługobiorcy lub osób trzecich, które uzyskały dostęp za zgodą Usługodawcy,
   9. skutków celowych lub przypadkowych ataków na System Usługobiorcy przeprowadzonych za pomocą sieci internet.
  3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości Opłaty abonamentowej, jaką Usługobiorca ponosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.
  4. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Systemu. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Systemu, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Systemu. Usługodawca podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Systemu. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Systemu w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Usługodawcę ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie wysuwał z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
  §10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Każdy użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
  2. Załączniki do Regulaminu głównego stanowią jego integralną część. Zmiana załączników do Regulaminu głównego nie stanowi jego zmiany. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu głównego:
   1. Cennik
   2. Umowa SLA
   3. Polityka prywatności
   4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
  3. Regulamin jest udostępniony użytkownikom Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. W przypadku zmiany Regulaminu aktualna jego wersja zostanie umieszczona w Serwisie Usługodawcy wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu drogą elektroniczną.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu jak i załączników do Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych Usług, zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany Umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie.
  6. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu, jego załączników oraz usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca może kierować na adres email Usługodawcy wymieniony w §1.
  7. Załączniki do Regulaminu głównego stanowią jego integralną część. Zmiana załączników do Regulaminu głównego nie stanowi jego zmiany
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2023 r.

  Pytania i odpowiedzi

  Czy wykonujecie dedykowane rozwiązania pod potrzeby klientów?

  Tak. To co ważne to fakt, że staramy się aby rozwiązania były już zweryfikowane na rynku. Stąd w pierwszej kolejności zawsze proponujemy dodatki z palety modułów dostępnych dla danej platformy. Dopiero w ostateczności rekomendujemy stworzenie nowego, dedykowanego modułu. 

  Czy mogę zrezygnować z pakietu utrzymania w dowolnym momencie?

  Tak. W przypadku pakietów miesięcznych koniec świadczenia usługi nastąpi z ostatnim dniem okresu abonamentowego. W przypadku pakietów rocznych termin i zasady ich rozwiązania są ustalane indywidualnie po zgłoszeniu takiej potrzeby.

  Jak liczone są godziny umowy SLA?

  Każdy z pakietów SLA posiada określone godziny dyżuru w trakcie których nasi specjaliści są gotowi podjąć działania naprawcze. Te godziny liczą się do czasu jakie każde zgłoszenie oczekuje na potwierdzenie i rozpoczęcie działań.

  Adres

  Rocket Studio sp. z o.o.
  ul. Lęborska 3b
  80-386 Gdańsk
  NIP: 5833150559